MUDr. Jarmila Klímová

Průvodce na poli Jednotné medicíny

Nabízím
individuální konzultace

Individuální konzultace a poradenství

I běžné životní situace si zaslouží pozornost a provázení k jejich úspěšnému vyřešení. Nemusíme být přímo nemocní, abychom požádali o radu a vedení. Přesto jejich úspěšné zvládnutí jsou často tou nejlepší prevencí před vznikem a rozvojem mnoha tělesných nemocí.

cena: 2000,- Kč/hod vč. DPH

Přednášky a semináře

Přednášky a semináře

... vycházející z principu Jednotné medicíny a psychosomatického způsobu myšlení.

Imunita, výchova dětí, životní styl, mezilidské vztahy, hledání a nacházení smyslu života, orientace na poli západní a alternativní medicíny a mnohá další témata, která se týkají každého z nás.

Knihy, publikace

Moje publikace

Knihy

vzdělávací, naučné, zábavné, ...

Filosofie Jednotné medicíny

Každý terapeutický přístup, každá metoda má své místo na poli léčení. Není rozdílu, zda je produktem západní medicíny, východních filosofií, či obyčejné lidské moudrosti a zkušenosti. Vše, co prokazatelně pomáhá a prospívá lidskému zdraví se má těšit stejné úctě a stejné vážnosti jako jakákoli jiná metoda.

Pod pojem léčení můžeme zahrnout veškeré procesy, které vedou k prosperitě jedince a ozdravnému procesu. Tyto procesy mohou jít cestou biologickou, psychologickou, energetickou, prostřednictvím vztahu, či nacházením smyslu našeho bytí.

Léčivé je slovo, slunce, vzduch, láska, chvíle odpočinku, podaný lék, chirurgický zásah, přátelský stisk ruky, večer strávený s přáteli, vydařená dovolená, potlesk za přednášku, pohled na kvetoucí růži ...

Je důležité se s pokorou a úctou dívat na všechny metody, které mohou vést k nastolení bio-psycho-socio-spirituálně-energetické rovnováhy člověka.

Filosofie Jednotné medicíny si klade za cíl, smířit zdánlivě nesmiřitelné, propojit zdánlivě nepropojitelné. Vytvořit nový prostor spolupráce, kde si chirurg bude podávat ruce s homeopatem, imunolog s bylinkářem, pediatr s rodinným terapeutem a závěrem všichni se všemi.

O mně

Vzdělání

V roce 1993 dokončila lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni.
V listopadu 1997 složila atestaci z oboru psychiatrie I. stupně
V letech 1995–98 pod záštitou WHO-Světové zdravotnické organizace absolvovala cyklické vzdělávání v kognitivně behaviorální terapii úzkostných a depresivních poruch.
V roce 1997 pod odborným vedením Mgr. Dvořáčka absolvovala 100 hodin experienciální sebezkušenosti práce s tělem a kurz v eriksonovské hypnoterapii.
V roce 2000 dokončila 4letý výcvik v rodinné terapii a psychosomatice u MUDr. Chvály v Liberci pod záštitou pražského psychoterapeutického institutu.
V r. 1999 absolvovala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR akreditační kurz speciálního vzdělávání pro pracovníky substitučních programů.
V dubnu 2002 složila atestaci z oboru psychiatrie II. stupně.
V roce 2005 získala licenci pro výkon primáře v nestátním zdravotnickém zařízení, odborného garanta a lektora v lékařské praxi.
V roce 2005 jí byl Českou lékařskou komorou udělen Diplom celoživotního vzdělávání lékařů bez časového omezení.

Dosavadní Praxe

Celkem 25 let lékařské praxe na lůžkové a ambulantní psychiatrii.
17 let poradenství psychosomatického přístupu ke zdraví.
Od roku 2019 poradenská praxe v oblasti životního stylu a provázení na cestách alternativní a západní medicíny.

Vzdělávání pro zdravotnickou veřejnost:
V letech 2004-2006 pořádala vzdělávání praktických lékařů, certifikovaného Sdružením praktických lékařů České republiky.
V roce 2005 pořádala cyklus vzdělávacích seminářů pro praktické lékaře:„Krize v ordinaci“.
Od roku 2009 přednášky o psychosomatickém přístupu k pacientovi pro praktické lékaře, pediatry, klinické psychology.

Vzdělávání pro laickou veřejnost:
Od roku 2011 systematické vzdělávání v seminářovém cyklu Úvod do psychosomatiky
Od roku 2013 jednotlivé přednášky a semináře v oblasti životního stylu u uchování zdraví v psychosomatickém kontextu myšlení v celé české a slovenské republice

Publikace

Proč (a jak) psychosomatika funguje?

Populárně naučná publikace určená široké laické i odborné veřejnosti

Kniha, která se během prvního půl roku po vydání stala bestsellerem. Populárně naučnou formou vysvětluje pojem psychosomatika a nabízí pochopení psychosomatických principů léčeni.

Hlavním záměrem knihy je přiblížit čtenáři psychosomatiku na základě 5 aspektů psychosomatického vnímání nemoci, tedy BIO-PSYCHO-SOCIO-SPIRITuálně-ENERGetickém modelu.

Nabízí spojitosti mezi obory jako je medicína západní i východní, biologie, psychologie, teorie chaosu, teorie systémů, matematika, geometrie, kvantová fyzika a další. Porovnává celostní přístup k člověku s postoji západní medicíny a na příkladech z praxe ukazuje konkrétní příběhy léčení.

Psychosomatický dotek motýla

Beletrie - "Příběhy, úvahy, zpovědi"

Kniha tak zvaně určená „holkám do kabelky“. Láska, sex, vztahy, manželství, sny a touhy jsou společným jmenovatelem 21 textů, jež byly sepsány v průběhu 7 let. S nadsázkou, láskou, humorem i sarkasmem autorka komentuje a popisuje základní životní témata, která se dotýkají každého z nás. Pod úhlem toho pohledu, poukazuje na to, že psychosomatika není jen vědní obor, je to způsob myšlení, jak se díváme na svět a život kolem sebe.

Rakovina? Ne děkuji.

Beletrie, naučná

Publikace, připravovaná k vydání na podzim 2020. Na podkladě osobní zpovědi a zkušenosti si autorka klade za cíl edukovat čtenáře jak se bránit falešným diagnózám, zachovat si vlastní zodpovědnost v přístupu k nemoci, či jak informovaně a pokud možno bezpečně projít nabídkami onkologické léčby.

Nejbližší akce

Přednáška

koná se v rámci ALL festival (alchymistické Litoměřice), letos s tématem "Tělo, pohyb a výživa"

17.května 2020

Psychosomatika
v Jednotné medicíně

Cyklus seminářů „Psychosomatika v Jednotné medicíně“ navazuje na předešlý seminářový formát „Úvod do psychosomatiky I.-VI.“, kterým od roku 2011 prošlo více jak 650 účastníků.
Motivem pro otevření nového seminářového cyklu je nabídnout zájemcům ještě širší a komplexnější informace, obohacené o možnosti praktické zkušenosti s jednotlivými terapeutickými metodami.

Celý program je tedy členěn na dvě sekce.
1. Teoretické semináře I.-VII. pro nové zájemce.
2. Praktické semináře o terapeutických metodách, kam si dovolujeme pozvat i účastníky předchozího cyklu.
Teoretické semináře na sebe tematicky navazují, proto je nutné je absolvovat v označeném pořadí.
Praktické semináře lze absolvovat jednotlivě nebo v pořadí zvoleném samotným účastníkem.

Otevření celého cyklu je plánováno na podzim 2020